Adatkezelési tájékoztató szerződésekhez

1. Adatkezelő, Adatvédelmi kapcsolattartó

Adatkezelő

 • Mandilla Kft.
 • Székhely: 1117 Budapest, Sopron út 44..
 • Adószám: 23875885243
 • Cégjegyzékszám: 01 09 379483

Adatvédelmi kapcsolattartó elérhetősége: adatvedelem@mandilla.hu

A társaság saját belső döntése alapján nem jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt, mert tevékenysége nem esik abba a kategóriába, ahol ezen pozíció kijelölése kötelező.

Az adatvédelmi kapcsolattartó ettől függetlenül bármilyen, adatvédelemmel kapcsolatos ügyben kereshető, és az ő feladata eldönteni, hogy külső tanácsadó segítségét igénybe kell-e venni vagy sem.

Az adatkezelés elsősorban az alábbi jogszabályok szerint történik:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: Rendelet).
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),

Az adatkezeléssel kapcsolatos alapfogalmak:

https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

2. Az adatkezelések ismertetése

2.1 A Társasággal szerződő természetes személy adatainak kezelése

 • Az adatkezelés célja: Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás
 • A kezelt adatok: A szerződésben megadott személyes adatok :Név, cím, adószám, telefonszám, email cím
 • Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése, (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
 • Az adatkezelés időtartama: A szerződéseket 5 évig őrizzük meg
 • A személyes adatok címzettje(i): Valamennyi érintett vonatkozásában a személyes adatok címzettjei: A Társaság munkavállalói, kapcsolattartói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. A személyes adatok átadásra kerülhetnek hatósági megkeresés esetén az illetékes hatóságoknak.
 • Adattovábbítás : Alvállalkozók esetén a vállalkozó szerződésben szereplő személyes adatai továbbításra kerülhetnek a megrendelő részére kapcsolattartás céljából
 • Adatfeldolgozás: nincs

2.2 A Társasággal szerződő jogi személy képviseletében eljáró – a szerződést aláíró – természetes személy adatainak kezelése

 • Az adatkezelés célja: Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás
 • A kezelt adatok: A szerződésben megadott személyes adatok :Név, cím, adószám, telefonszám, email cím
 • Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése, (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
 • Az adatkezelés időtartama: A szerződéseket 5 évig őrizzük meg
 • A személyes adatok címzettje(i): Valamennyi érintett vonatkozásában a személyes adatok címzettjei: A Társaság munkavállalói, kapcsolattartói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. A személyes adatok átadásra kerülhetnek hatósági megkeresés esetén az illetékes hatóságoknak.
 • Adattovábbítás : Alvállalkozók esetén a vállalkozó szerződésben szereplő személyes adatai továbbításra kerülhetnek a megrendelő részére kapcsolattartás céljából
 • Adatfeldolgozás: nincs

2.3 A szerződésekben kapcsolattartóként megjelölt –nem aláíró – természetes személy adatainak kezelés

 • Az adatkezelés célja: Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás
 • A kezelt adatok: A szerződésben megadott személyes adatok :Név, cím, telefonszám, email cím
 • Az adatkezelés jogalapja: A társaság jogos érdeke, (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). A jogos érdek mérlegelésével kapcsolatos tesztet Társaságunk elvégezte, és a jogalap használatának szükségességét megállapította. Az érdekmérlegelési teszt eredménye ezen tájékoztató mellékleteként megtalálható
 • Az adatkezelés időtartama: A szerződéseket 5 évig őrizzük meg
 • A személyes adatok címzettje(i): Valamennyi érintett vonatkozásában a személyes adatok címzettjei: A Társaság munkavállalói, kapcsolattartói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. A személyes adatok átadásra kerülhetnek hatósági megkeresés esetén az illetékes hatóságoknak.
 • Adattovábbítás : nincs
 • Adatfeldolgozás: nincs

3. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve –a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –törlését vagy zárolását

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá -az érintett személyes adatainak továbbítása esetén -az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • az hiányos vagy téves -és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 • Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 • Az Adatkezelő –az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével –a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést –beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 • Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő.
 • Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő az előzőekben hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult –annak közlésétől számított 30 napon belül –bírósághoz fordulni.
 • Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 • Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Adatkezelőnek, illetve az általunk megbízott

vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó, vagy közös adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi

aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt is megindítható.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • Postacím: 1363Budapest, Pf. 9.
 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • URL: http://naih.hu

Melléklet

 • Érdekmérlegelési teszt  a szerződéses kapcsolattartói adatokra vonatkozóan
 • Adatkezelés tárgya: A vállalkozás tevékenysége ellátására vonatkozó szerződésben (a továbbiakban: szerződés) foglalt kapcsolattartó személyek (továbbiakban: érintettek) egyes személyes adatainak kezelése
 • Jogos érdek jogalap: A vállalkozás a GDPR 6. cikkében foglaltak megvizsgálását követően arra jutott, hogy a szerződésben aláíró félként nem szereplő természetes személyek (érintettek) adatai kezelésének jogszerűsége a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerint az adatkezelő jogos érdekére alapítható.
 • Kezelendő személyes adatok: A szerződés szerinti kapcsolattartó személy (érintett) neve, munkahelyi telefonszáma és munkahelyi e-mail címe. A személyes adatokat a szerződést adatkezelő ügyfeleként aláíró személy bocsátja rendelkezésre.
 • Adatkezelés célja: A szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás.
 • Jogos érdek: A vállalkozás által a szerződésben foglaltak hatékony teljesítésének elősegítése.
 • Érintett jogai, amelyek sérülhetnek: Névviseléshez fűződő jog; természetes személy azonosíthatósága egyéb adatok alapján
 • Érdekmérlegelés: A vállalkozás érdeke a tevékenységének minél hatékonyabb ellátása, annak elérésére, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségei szakmai teljesítésére tudjon megfelelő időt fordítani. A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatok, igények (például dokumentumok beszerzése) úgy tudnak a lehető leghatékonyabban megvalósulni, kielégülni, hogy a vállalkozás ügyfelénél alkalmazott, az ezen feladatokért felelős, azok ellátására kompetens személlyel folyik a kapcsolattartás. Az érintettel a vállalkozásnak releváns és megfelelő kapcsolata áll fenn, hiszen az érintett az adatkezelő ügyfele alkalmazásában áll.
 • Garanciák: A vállalkozás kizárólag a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében kezeli az érintett adatait. A szerződésben foglalt titoktartási rendelkezések is kötik a vállalkozást. A vállalkozásnál szigorú belső adatkezelési eljárásrend van hatályban, az adatokhoz kizárólag arra jogosultak férnek hozzá; az adatok nem kerülnek továbbításra.
 • Összegzés: A vállalkozás a fentiek alapján úgy ítéli meg, hogy megállapítható a jogos érdeke az ügyféllel kötött szerződésben szereplő kapcsolattartók adatainak kezelésére, a jogos érdeket nem írják felül az egyén jogai és szabadságjogai.